30.5.18

Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove

Za Katoličku Crkvu, svetkovina je u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak.
Svetkovina Tijela i Krvi Kristove jedna je od idejnih blagdana koji su duboko ukorijenjeni u životu Katoličke crkve. Povijesna podloga i razvoj kreću od 8. stoljeća a službenu potvrdu dobivaju u 13. stoljeću kada se sastavljaju euhološki obrasci koji nisu promijenjeni do današnjih dana. Na cijelo zapadno kršćanstvo proširuje se u 14. stoljeću. Augustinska redovnica Sveta Julijana iz samostana kod Liegea u Belgiji, imala je viđenje punog mjeseca, na kojem je opazila mrlju. Puni mjesec je protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana, kojim bi se častio Presveti oltarski sakrament. Na njezinu molbu, mjesni je biskup za svoju biskupiju uspostavio blagdan, koji se na početku zvao blagdan Euharistije. Sveta Julijana i njeni suvremenici promicali su ideju toga blagdana i željeli su ga proširiti na cijelu Crkvu. Papa Urban IV. objavljuje bulu 1264., kojom blagdan Euharistije, želi proširiti na cijelu Crkvu. No, brza smrt ga je spriječila u tome. Tek u 14. stoljeću, papa Ivan XXII. širi blagdan na cijelu Rimokatoličku Crkvu.
Tijelovo se slavi u crkvama i svetištima diljem Hrvatske.
izvor WikipedijaImage result for tijelovo 2017

25.5.18

Molitva za humor svetog Thomasa Morea

RADOST JE SVE


Tijekom svog obraćanja Rimskoj kuriji prigodom predstavljanja božićnih čestitki, papa Franjo im je rekao:
‘Potrebno nam je malo dobrog humora, to je dobro za nas. To možete dobiti kroz molitvu za humor svetog Thomasa Morea.
 Molite je često, ja je molim svaki dan i to mi pomaže’.

Molitva za humor sveteg Thomasa Morea

Daruj mi dobru probavu, Gospodine, pa i nešto za probaviti.

 Daruj mi tjelesno zdravlje, zajedno s potrebnim razumom da ga što bolje očuvam.

Daruj mi prostu dušu, Gospodine, koja zna cijeniti sve što je dobro, a koja se, suočena sa zlom, ne da lako prestrašiti, već radije traži načine da popravi stvar.

Daruj mi dušu kojoj je dosada tuđa, koja ne pozna gunđanja, ni uzdisanja, ni tužaljki, i ne dopušta da me dviše uznemiruje ovo nešto što se šepuri, a koje se naziva ‘Ja’.

Gospodine, daruj mi smisao za humor. Udijeli mi milost da razumijem šalu, kako bih našao nešto sreće u životu – i kako bih od nje dijelio drugima.

22.5.18

Bog ima pozitivan odgovor

Image result for duhovi prije pedeseticeTi kažeš: « Nemoguće je !»Bog kaže: « Sve je moguće!» (Luka 18:27)
Ti kažeš: «Preumoran sam ! «
Bog kaže: « Ja ću te odmoriti !» (Matej 11:28-30)
Ti kažeš: « Nitko me ne voli !»
Bog kaže: « Ja te volim ( Ivan 3:116,13:34)
Ti kažeš: « Ne mogu dalje!»
Bog kaže: « Moja je milost dovoljna (II Korinćanima 12:9, Psalm 91:15)
Ti kažeš: « Ne razumijem ! «
Bog kaže: « Ja ću te voditi ! (Izreke 3:5-6)
Ti kažeš: « Ne mogu to napraviti !»
Bog kaže: « Ti možeš sve !» ( Filipljanima 4: 13)
Ti kažeš: « To nije vrijedno «
Bog kaže: « To će biti vrijedno « ( Rimljanima 8:28)
Ti kažeš: « Ne mogu si oprostiti!»
Bog kaže: « Ja ti opraštam!» (Ivan 1:9, Rimljanima 8:1)
Ti kažeš: « Neću uspjeti!»
Bog kaže: « Ja ću ti dati sve što trebaš!»( Filipljanima 4:19)
Ti kažeš: « Bojim se!»
Bog kaže: « Nisam te ispunio duhom straha!» ( Timotej 1:7)
Ti kažeš: « Uvijek sam razočaran i zabrinut !»
Bog kaže: « Predaj mi sve svoje brige!» (Petar 5:7)
Ti kažeš: « Nemam dovoljno vjere!»
Bog kaže: « Svima sam dao mjeru vjere!» ( Rimljanima 12:3)
Ti kažeš: «Nisam dovoljno pametan!»
Bog kaže: « Dajem ti mudrost (I Korinćanima 1:30) 
Ti kažeš: « Sam sam! »
Bog kaže: « Nikada te neću napustiti! » (Hebrejcima 13:5)

Duh sveti na 20. svibanj"Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, 
velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, 
blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona."
Gal 5, 1
Image result for duh sveti slike

Tko je Duh Sveti?
Isus je po Duhu Svetom postao “Krist”. Po Duhu Svetom Djevica Marija začinje Krista: on ga, po anđelu, pri njegovu rođenju navješćuje kao Krista; on ispunja Krista i djelima ozdravljanja i spasenja njegova snaga iz Krista izlazi. Konačno, Duh uskrisuje Isusa od mrtvih.
“Duh Sveti” vlastito je ime Onoga kojega častimo i slavimo skupa s Ocem i Sinom: Crkva ga je primila od Gospodina i ispovijeda ga u krštenju svoje nove djece.
Izraz “Duh” prijevod je hebrejskog izraza Ruah koji, u prvotnom smislu znači dah, zrak, vjetar. Isus upotrebljava osjetnu sliku vjetra da dočara Nikodemu transcendentnu novost Onoga koji je osobno Dah Božji, Duh Božji. S druge strane, Duh i Svet božanski su atributi zajednički trima božanskim osobama. Ali povezujući oba izraza, Sveto pismo, Liturgija i bogoslovni govor označuju neizrecivu osobu Duha Svetoga, bez mogućeg dvoznačja s drugim upotrebama izraza “duh” i “svet”.
Nazivi Duha Svetoga
Kad najavljuje i obećaje dolazak Duha Svetoga, Isus ga naziva “Paraklet”, doslovce: “Onaj koji je prizvan uz”, latinski ad-vocatus (Iv 14,16.26; 15,26; 16,7). “Paraklet” se obično prevodi “Tješitelj”, budući da je Isus prvi tješitelj. Sam Isus naziva Duha Svetoga i “Duhom istine” (Iv 16,13).
Osim toga vlastitog imena koje se najviše rabi u Djelima apostolskim i poslanicama, u Pavla nailaze nazivi: Duh obećanja, Duh posinjenja, Duh Kristov (Rim 8,11), Duh Gospodnji (2 Kor 3,17), Duh Božji (Rim 8,9.14; 15,19, 1 Kor 6,11; 7,40), a u svetog Petra: Duh slave (1 Pt 4,14).
Simboli Duha Svetoga
Voda. Simbolizam vode označuje djelovanje Duha Svetoga u krštenju: poslije zaziva Duha Svetoga, voda postaje sakramentalni učinkovit znak novog rođenja: kao što se trudnoća našega prvog rođenja zbiva u vodi, tako krsna voda stvarno označuje da je naše rađanje na božanski život dar Duha Svetoga. A, “kršteni u jednom Duhu”, mi smo “jednim Duhom” i “napojeni” (1 Kor 12,13): Duh je, dakle, i osobno živa voda koja iz raspetog Krista provire kao iz vlastita vrela te u nama struji u život vječni.
Pomazanje. Znakovitost mazanja uljem toliko je izrazita za Duha Svetoga da mu postaje sinonimom. U kršćanskoj inicijaciji ono je sakramentalni znak potvrde, koja se u Istočnoj Crkvi upravo zove “krizma” (pomazanje). No da bismo mu razumjeli puno značenje, treba se sjetiti prvoga pomazanja koje je Duh Sveti izvršio: Isusova. Krist (židovski rečeno “Mesija”) znači “pomazanik” Duhom Božjim. U Starom savezu bilo je “pomazanika” Gospodnjih, u prvom redu kralj David. Ali Isus je od Boga pomazan na jedinstveni način: ljudska narav koju je Božji sin uzeo sva je “pomazana Duhom Svetim”. Isus je po Duhu Svetom postao “Krist”. Po Duhu Svetom Djevica Marija začinje Krista: on ga, po anđelu, pri njegovu rođenju navješćuje kao Krista a Šimuna potiče da pođe u hram vidjeti Krista Gospodnjega; on ispunja Krista i djelima ozdravljanja i spasenja njegova snaga iz Krista izlazi. Konačno, Duh uskrisuje Isusa od mrtvih. I pošto je u svom čovještvu što pobijedi smrt postao potpuno “Krist”,  Isus obilno izlijeva Duha Svetoga sve dok “sveti”, u jedinstvu s ljudskom naravi Sina Božjega, ne postanu “savršeni čovjek, do mjere dobi punine Kristove” (Ef 4,13): “potpuni Krist”, kako veli sv. Augustin.
Oganj. Dok voda označuje rođenje i plodnost života što ga daruje Duh Sveti, oganj je znak preobrazujuće energije djelâ Duha Svetoga. Kada prorok Ilija, koji “usta kao oganj, te mu je riječ plamtjela kao buktinja” (Sir 48,1) na brdu Karmelu molitvom s neba privlači oganj na žrtvu, taj oganj slika je Duha Svetoga koji preobražava ono što dodirne. Ivan Krstitelj, koji ide pred Gospodinom “u duhu i sili Ilijinoj” (Lk 1,17), najavljuje Krista kao onoga koji će “krstiti Duhom Svetim i ognjem” (Lk 3,16), to jest Duhom o kome će Isus reći: “Oganj dođoh baciti na zemlju, pa kako bih želio da je već planuo!” (Lk 12,49) Na duhovsko jutro Duh Sveti na učenike silazi u obliku plamenih jezika i ispunja ih (Dj 2,3-4). Duhovna predaja zadržat će ovaj simbolizam ognja kao jedan od najizražajnijih za djelovanje Duha Svetoga. “Duha ne gasite” (1 Sol 5,19).
Oblak i svjetlo. Ta su dva simbola nerazdvojiva u očitovanju Duha Svetoga. Pri Bogojavljanju u Starom zavjetu oblak, nekada taman, nekada svijetao, razotkriva Boga živoga i spasitelja, skrivajući transcendenciju njegove Slave: tako Mojsiju na brdu Sinaju, kod Šatora sastanka i za putovanja pustinjom; ili Salomonu za posvete Hrama. Te su slike ispunjene po Kristu u Duhu Svetom. Duh silazi na Djevicu Mariju i osjenjuje ju da bi Isusa začela i rodila. Na brdu Preobraženja on dolazi u oblaku i osjenjuje Isusa, Mojsija i Iliju, Petra, Jakova i Ivana; i “iz oblaka” doprije glas: “Ovo je Sin moj, Izabranik moj! Njega slušajte!” (Lk 9,34-35). On je konačno oblak koji na dan uzašašća ote Isusa očima učenika i koji će ga objaviti kao Sina Čovječjega na dan njegova ponovnog dolaska u slavi.
Pečat je simbol vrlo blizak simbolu pomazanja. Upravo je Krist onaj “kojega je Bog opečatio” (Iv 6,27); a u Njemu Otac i nas označuje svojim pečatom. Budući da označuje neizbrisiv učinak pomazanja Duha Svetoga u sakramentima krštenja, potvrde i reda, slika pečata (sphragis) u nekim se teološkim predajama upotrebljava da se izrazi neizbrisiv biljeg (“karakter”) utisnut tim trima sakramentima, koji se stoga ne mogu ponoviti.
Ruka. Polažući ruke Isus ozdravlja bolesnike i blagoslivlje djecu. U njegovo će ime apostoli činiti to isto.  I dalje, Duh Sveti se daje polaganjem apostolskih ruku. Poslanica Hebrejima spominje polaganje ruku među “temeljnim člancima” svog učenja. Taj znak svemoćnog izljeva Duha Svetoga Crkva je sačuvala u svojim sakramentalnim epiklezama.
Prst. Isus “đavle izgoni prstom Božjim” (Lk 11,20). Ako je zakon Božji bio napisan na kamenim pločama “prstom Božjim” (Izl 31,18), “pismo Kristovo”, povjereno brizi apostola, “napisano je Duhom Boga živoga, ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima” (2 Kor 3,3). Himan “O dođi, Stvorče Duše svet” zaziva Duha Svetoga kao “digitus paternae dexterae” – “prst desne Očeve”.
Golubica. Na svršetku potopa (kojega simbolizam označuje krštenje), Noa je ispustio golubicu koja se vraća sa svježom maslinovom grančicom u kljunu, što je znakom da je zemlja ponovno pogodna za stanovanje. Kad Krist izlazi iz vode krštenja, Duh Sveti u obliku golubice silazi na nj i na njemu ostaje Tako Duh Sveti silazi i ostaje u očišćenu srcu krštenika. U nekim Crkvama, preostali euharistijski Kruh čuva se u kovnoj posudi golubinjeg lika (kolumbarij) koja visi iznad oltara. U kršćanskoj ikonografiji simbol golubice čest je za oznaku Duha Svetoga.
Izvor: Katekizam Katoličke Crkve
Image result for duhovi prije pedesetice

SRETAN BLAGDAN DUHA SVETOGA
sanna

16.5.18

Razlog zašto su Hrvati uvijek sluge? KLETVA KRALJA ZVONIMIRA I DANAS SE OSTVARUJE!Iako je riječ o legendi, nekako se ne možemo oteti dojmu da je ova tako poznata kletva hrvatskog kralja do dana današnjeg ostvarena!
U ovoj legendi kralj  Zvonimir je opisan kao kralj koji je dobrima pomagao, a zle progonio. I za dobrog kralja Zvonimira bijaše sva zemlja vesela jer bijaše puna svakoga dobra, a gradovi bijahu puni srebra i zlata. I veliko bogatstvo bijaše za kralja Dmitra Zvonimira, kako u Primorju, tako i u Zagorju.
Ali, u to se vrijeme dogodi da car bizantski, s voljom Svetoga Oca pošalje pisma i poslanike moleći pomoć kralja Zvonimira kao draga brata i među kraljevima kršćanskim kralja poštovanoga. U prvom ga pismu prosiše neka sabere svu gospodu zemlje svoje i sve ljude od vrijednosti. Kada dobri i sveti kralj Zvonimir primi pisma od pape i cara, zapovjedi po cijelom kraljevstvu svome neka se vitezovi i baruni sakupe kod pet crkava na polju kod Kosova (u blizini Knina).
I kada dođe rečeni dan, Zvonimir im pročita molbu neka odluče da li će, zajedno s drugom gospodom kršćanskom, iz drugih zemalja u koje su poslana takva pisma, a s pomoću Božjom, poći osloboditi mjesta na kojima je sin Božji za ljubav našu i otkupljenje svijeta na križu muku trpio i krv prolio, gdje je predao duh Ocu i gdje je u grob bilo položeno preslavno tijelo njegovo. Ali, čuvši to, ‘Bogom prokleti i nevjerni Hrvati’ počeše vikati na svetoga kralja da on hoće njih odvesti iz domova njihovih, od žena i djece njihove te s carem otimati mjesta gdje je Krist propet i gdje je grob njegov. I nevjerni Hrvati krenu na dobroga kralja s bukom i oružjem, počeše sjeći tijelo svoga kralja i krv njegovu prolijevati.
I kralj, ležeći u krvi, izranjen, u velikim bolovima, prokleo je hrvatski narod rekavši: ‘Dabogda više nikad ne imali kralja svoje krvi!’, piše croexpress.eu

Bila ovo legenda ili  istina, činjenica je da kao da smo kao narod uvijek služili tuđim interesima, podložni izdajnicima hrvatskog naroda.
http://www.dnevno.hr/vjera/svjedocanstva/je-li-ovo-razlog-zasto-su-hrvati-uvijek-sluge-kletva-kralja-zvonimira-i-danas-se-ostvaruje-1131864/

3.5.18

Nigdar ni bilo da nekak ni bilo

Image result for karta hrvatske

.... I NIGDAR NEĆE BIT DA NEKAK NEBU BILO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nastavno na prethodnu temu, razmišljam :
Kako očuvati sebe i svoje u Hrvatskoj?
Ne želimo biti izumrli ILIRI koji su bili na ovim prostorima prije dolaska Hrvata.
Svašta možemo još očekivati , možda i gore od ovih ovrha, naknada, kažnjavanja i to sve pod krinkom demokracije.
Netko mi je rekao kako misli da se CRO čuva za Britance,  ja sumnjam na Izraelce, a možda i za vanzemaljce , uf... al  uozbiljimo se i molimo neka ostane naša. A kako,?  moguće odgovore objaviti će znastvenici kad već bude kasno.&;$%%##"*?
Udruge, narodi razmislite i uzmite stvari u svoje ruke. Nova renesansa il Ilirski pokret, ne spavajmo jer ćemo se probuditi prekasno.
Ovo je karta iz prošlosti,,,, samo da se podsjetimo i usporedimo kakva je  lijepa naša danas....
Image result for karta hrvatske
Predlažem mom narodu i građanima lijepe naše
NE PRODAJTE SVOJU IMOVINU STRANCIMA-rentajte im i naplačujte
 al budite ko zagorci jer oni nisu strancima ništa prodali (pa ni vina)
KUPUJTE DOMAĆE PROIZVODE Podravka, Kraš, Kandit, Jamnica, Borovo, itd..nemojte učit djecu na američke  i strane proizvode jer mislite, bolji su. Nisu sigurno. sjetite se njihovog otrova, sa G počinje, jeftine kineske radne snage koja plaće nad tim prozvodima dok ih izrađuje i djece koja ih rade.
Razmišljajte o domaćem čovjeku jer postat će ...
KAKO ĆE SE ZVATI HRVATI KOJI SU OSTALI? oSTAŠE
E pa budimo svi ostaše i rađajmo djecu, ne kritizirajmo nego pomažimo obitelji sa puno djece. Činimo dobra djela kako su i naši stari, predaci. Sjetite se baka i djedova. Gdje su bili i kako živjeli.?!
Naš put nije njihov al su naša baština i primjer kako su ustrajali na zemlji u zemlji Hrvatskoj uz polja i vinograde, uz tvornice i gradove i vode silne.

Image result for karta hrvatske

Prenosim ovdje nadalje  novi dio iz sličnog intervjua u nastavku:
Možete li ukratko reći kako vidite budućnost Hrvatske?

“To je pitanje za futuriste koji imaju sposobnost gledanja u staklenu kuglu. Ja se usuđujem govoriti samo o zatečenom stanju i potrebnim promjenama. Ali sam svjestan da za promjene nisu dovoljne samo dobre ideje. Potrebna je kolektivna svijest i sposobnost da se promjene zaista i učine. Kao što sam već rekao, nismo jedinstveni u ocjeni stanja, ovisno iz kojeg i kakvog socijalno-gospodarskog konteksta dolazimo. Tu čak zanemarujem političko-ideološke razlike, jer one su u ovom kontekstu manje bitne. Meni se čini da je u povijesnom smislu najvažnije prepoznati razlike između stajališta onih koji su trenutno povlašteni i koji imaju koristi baš od zadržavanja zatečenog stanja i onih koji su osiromašeni, isključeni i bačeni na margine bez perspektive. Ovi drugi su zasada odustali od borbe za bolju Hrvatsku i traže životne perspektive u drugim zemljama. Kako će se ta dinamika razvijati, u kojim formama i kojim intenzitetom, teško je predvidjeti”, zaključuje dr. sc. Vladimir Čavrak.

Sa novim znanstvenicima i stručnjacima, nastavlja se diskusija na linku:
http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/dr-kulic-ako-se-nista-ne-promijeni-je-li-to-znak-da-pristajemo-na-nestanak-hrvata-nas-prostor-nece-dugo-biti-prazan-1159137/
Slika u nastvaku pokušava dočarati Hrvatsku u svetoj krunici na koju nas poziva naša nebeska Majka.

Related imagesanna.....

Harry i Meghan su konačno slobodni !

 foto od latimes. Toronto 2017.  Mr. Harry i Mrs. Meghan  su konačno slobodni ! Ne mogu a da se ne osvrnem na mladi bračni par, koji...